Udlevering af biologisk materiale

Tumorbanker og udlevering af biologisk materiale til forskning

1. Det biologiske materiale fra danske brystkræftpatienter opbevares i regi af

a. De danske patologiafdelinger.
i. De danske patologiafdelinger forestår både de diagnostiske procedurer og de behandlingsallokerende molekylærbiologiske analyser på tumorvævet. Det primært diagnostiske materiale opbevares på patologiafdelingerne som paraffinindstøbt væv, frisk-frosset væv samt i mindre grad som oprenset RNA/DNA.

b. Dansk CancerBiobank (http://www.cancerbiobank.dk/).
i. Dansk CancerBiobank er forankret i Danske Regioner og har til formål af fremme translationel forskning. Det biologiske materiale indsamles prospektivt under standardiserede forhold. Det indsamlede biologiske materiale består af følgende fraktioner: Paraffinindstøbt væv, frisk-frosset væv og blod (serum, plasma, fuldblod og buffy coat). Kontakt: Sekretariat for Dansk CancerBiobank, Patologiafdelingen,
Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev. Telefon: 3868 9132. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

c. DBCG´s Tumorbank.
i. DBCG´s Tumorbank blev oprettet i 1991 i forbindelse med initieringen af den på det tidspunkt biokemiske analyse for østrogenreceptor. DBCG´s tumorbank har siden opbevaret biologisk materiale i form af paraffinindstøbt væv (multiblokke), frisk-frosset væv, RNA/DNA og blod. DBCG´s Tumorbank administreres af DBCG´s daglige leder/ledende statistiker i samarbejde med formanden for DBCG´s patologiudvalg på vegne af DBCG. Kontakt: DBCG-sekretariat Rigshospitalet, afsnit 2501, Blegdamsvej 9, 2100 KBH Ø. Telefon: 3866 0660. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

d. Forskningslaboratorier.
i. Midlertidigt udlånt biologisk materiale fra a, b og c.

2. Udlevering af væv.

Nedenstående retningslinjer for udlån gælder ikke, hvis der er tale om brug af lokalt materiale, hvad enten det drejer sig om væv fra Dansk CancerBiobank, paraffinindstøbt væv fra egen patologiafdeling eller lokalt indsamlet materiale som opbevares i regi af DBCG´s Tumorbank.
Undtaget er dog lokalt indsamlet materiale, som er indsamlet til igangværende nationale /endnu ikke publicerede videnskabelige forsøg/protokoller. Dette materiale kan ikke udlånes, med mindre det er til formål specifikt bestemt i forsøgsprotokollen og efter aftale med projektkoordinatoren.


Det materiale, der kan ønskes udleveret i forbindelse med projekter, kan overordnet inddeles i 3 grupper:
1. paraffinindstøbt væv, herunder TMA-blokke.
2. frisk-frosset væv.
3. RNA/DNA.

Projektansøgningsprocedure kan ses på www.dbcg.dk/ databaseudtræk. I forbindelse med godkendelses-proceduren udfærdiges en MTA (Material Transfer Agreement, klik her), som underskrives af den projektansvarlige og DBCG´s lægelige leder.
Ved ønske om udlån af paraffinindstøbt materiale, frisk-frosset væv og RNA/DNA lokaliseret på patologiafdelingerne sker udleveringen ved henvendelse til de respektive patologiafdelinger. Anmodning om udlån fremsendes på skema ”Udlån af biologisk materiale til forskningsprojekter” (www.dbcg.dk), ledsaget af en projektbeskrivelse og dokumentation for godkendelse i DBCG samt underskrevet MTA.
Udlevering af materiale, der fysisk befinder sig i Dansk CancerBiobank og DBCG´s Tumorbank, sker ved henvendelse til disse med dokumentation for, at der foreligger godkendelse som anført ovenfor.
Den projektansvarlige har inden fremsendelse foretaget opslag i vævsanvendelsesregistret.
Materialet udleveres kun til den projektansvarlige patolog, der også har det overordnede ansvar for håndtering af vævet.
Udleveret biologisk materiale må ikke anvendes til andre formål end de i ansøgningen anførte.

3. Udlevering af blod/blodprodukter.

Blod og blodprodukter opbevares overvejende i regi af Dansk CancerBiobank, og udlevering sker ved henvendelse dertil med dokumentation for, at der foreligger godkendelse som anført ovenfor og i overensstemmelse med ansøgningsprocedure for Dansk CancerBiobank.

4. Opbevaring af biologisk materiale efter afsluttet projekt.

Tilbagelevering af det udlånte materiale skal ske så hurtigt som muligt.
Udlånt vævsmateriale kan umiddelbart tilbagekaldes til patologiafdelingerne, såfremt det skal anvendes til patientspecifikke, diagnostiske formål, eller hvis patienten gør krav på udlevering. Hjemkaldelsen skal imødekommes indenfor 3 hverdage.
Hvis tilbagelevering bliver forsinket i forhold til den på skemaet og den i MTA angivne dato, skal dette meddeles de afdelinger, der har udlånt det biologiske materiale, med årsag til forsinkelsen og angivelse af en ny dato for tilbagelevering.

I tilfælde af at der er i regi af et givet forskningsprojekt er produceret TMA-blokke eller fremstillet RNA/DNA, fremsendes TMA-blokke til DBCG´s Tumorbank, mens RNA/DNA kan opbevares hos den projektansvarlige patolog efter aftale med DBCG. Den projektansvarlige patolog forpligter sig til at få registreret: 1. hvilket materiale der foreligger og 2. hvor det befinder sig. Materialet registreres i DBCG og kan ligeledes registreres i Dansk CancerBiobank med reservation til DBCG.
Materialet skal efterfølgende være tilgængeligt for andre projekter på lige fod med alt andet biologisk materiale, og udlevering følger ovenstående procedurer.