Statutter

Definition

DBCG 's Kirurgiske Udvalg er et videnskabeligt udvalg nedsat af Bestyrelsen, DBCG, med reference til Bestyrelsen.

 

Formål:

Kirurgisk Udvalg har som formål:

  • at rådgive Bestyrelsen i spørgsmål om diagnostik og behandling af brystkræft inden for det kirurgiske område,
  • at varetage kirurgisk rådgivning over for regionsudvalg og de enkelte kirurgiske klinikker,
  • at udarbejde og løbende opdatere de kirurgiske retningslinier i DBCG's landsdækkende behandlingsprogrammer,
  • at initiere og koordinere videnskabelige projekter eller delprojekter i kirurgisk regi,
  • at godkende nye kirurgiske procedurer og forskningsprojekter,
  • at samarbejde med andre videnskabelige udvalg inden for rammerne af DBCG med henblik på løsning af fælles faglige problemstillinger,
  • ved behov refererer fysioterapeuter og sygeplejersker til udvalget.

 

Sammensætning og konstituering

Brystkirurgiske centre med < 700 primære brystkræftpatienter/år er repræsenteret ved 1 medlem, brystkirurgiske centre > 700 primære brystkræftpatienter/år ved 2 medlemmer, og plastikkirurgiske centre ved 1 medlem i udvalget. Det enkelte center udpeger selv sin(e) repræsentant(er), som ved forfald til et møde kan erstattes af en suppleant. Hvis formanden for DBCG er en brystkirurg, er denne obligatorisk medlem.

Formanden for DBCG's Kirurgiske Udvalg vælges af medlemmerne af Kirurgisk Udvalg for en periode af 4 år. Formanden er altid en mammakirurg. Fra udvalget udpeges også en næstformand og en sekretær (Kirurgisk Arbejdsudvalg). Valgperioden for næstformand og sekretær er 2 år.

Forslag til formand og medlemmer skal skriftligt være det siddende arbejdsudvalg i hænde 3 dage før det møde, hvor valget foretages. Hvis der indkommer flere forslag end der er ledige pladser foretages skriftlig afstemning blandt udvalgets medlemmer. På hver stemmeseddel må maksimalt opføres det antal navne, der svarer til de ledige pladser.

  

Mødeaktivitet                                                       

Medlemmerne af Kirurgisk Udvalg mødes mindst 2 til 4 gange årligt. Der kan oprettes ad hoc underudvalg med mødeaktivitet, som ligesom møder i Kirurgisk Arbejdsudvalg kan tilpasses behovet.

DBCG refunderer ikke udgifter til rejse eller ophold i forbindelse med udvalgets møder.

 

Arbejdsfordeling

Arbejdsudvalget indkalder medlemmerne og udarbejder dagsorden for møderne i Kirurgisk Udvalg. Ved møderne fungerer sekretæren som referent. Det må tilstræbes, at beslutninger tages i enighed. Kan enighed ikke opnås, afgøres sagen ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer.

Kirurgisk Udvalg behandler emner indenfor den kirurgiske behandling af brystkræft. Udvalget har ret til at tage beslutninger, drage konklusioner og udfærdige videnskabelige publikationer, som herefter forelægges Bestyrelsen for at sikre den overordnede koordination og en optimal udnyttelse af databasen.

Kirurgisk Udvalg kan nedlægges ved beslutning af Bestyrelsen.

Kirurgisk Arbejdsudvalg varetager den løbende aktivitet og kontakt til Bestyrelsen og de øvrige videnskabelige udvalg, ligesom det også udfærdiger oplæg til diskussion i Kirurgisk Udvalg herunder f.eks. forslag til ændrede retningslinier.

 

Godkendt på mødet i Kirurgisk Udvalg under DBCG den 31. august 2022.