Statutter

Definition 

DBCG’s Medicinske Udvalg er et videnskabeligt udvalg med reference til Forretningsudvalget.

 

Formål

Medicinsk Udvalg har som formål:

  • at rådgive Forretningsudvalget i spørgsmål om medicinsk behandling af mammacancer
  • at varetage rådgivning vedr. medicinsk behandling overfor amtsudvalg og de enkelte onkologiske klinikker
  • at udarbejde og løbende opdatere retningslinier for medicinsk behandling i DBCG’s lands-dækkende behandlingsprogrammer
  • at initiere og koordinere videnskabelige nationale/internationale projekter eller delprojekter i medicinsk regi
  • at godkende nye forskningsprojekter som vedrører medicinsk behandling
  • at samarbejde med andre videnskabelige udvalg indenfor rammerne af DBCG med henblik på løsning af fælles faglige problemstillinger.

 

Sammensætning

Alle onkologiske afdelinger har medlemskab af udvalget. Det enkelte center udpeger selv sin repræsentant i udvalget. Medlemskab har endvidere DBCG’s sekretariat (lægelig leder + ledende statistiker).

Afdelingsrepræsentanterne i Medicinsk Udvalg vælger en formand og en sekretær. For begge er valgperioden 2 år med mulighed for genvalg. Valgperioden for formand og sekretær kan være sammenfaldende eller forskudt 1 år. Ved formandens/sekretærens fratræden fortsætter pågældende en 1-årig periode som henholdsvis formand/sekretær ex officio.

Forslag til formand/sekretær skal skriftligt være den siddende formand og sekretær i hænde 2 uger før det møde, hvor valget foretages. Dette skal fremgå af referatet fra det forudgående møde herunder med oplysninger om, hvorvidt den siddende formand/sekretær er villig til genvalg. Hvis der indkommer flere forslag til den ledige post som formand/sekretær, foretages skriftlig afstemning blandt udvalgets medlemmer. På hver stemmeseddel må maksimalt opføres 1 forslag til henholdsvis formand og sekretær.

  

Mødeaktivitet

Afdelingsrepræsentanterne i Medicinsk Udvalg mødes mindst 2 gange årligt i henhold til dagsordenen udsendt af sekretæren minimum 1 uge før mødets afholdelse. Til møderne kan udover amtsudvalgets medlemmer også andre læger/projektsygeplejersker fra de pågældende afdelinger deltage, ligesom akademisk personale fra DBCG’s sekretariat.

Arbejdsfordeling

Formand og sekretær udarbejder dagsorden og eventuelle bilag udsendes af sekretæren. Sekretæren udarbejder et referat som udsendes til medlemmerne, ordentligvis senest 2 uger efter mødets afholdelse. De enkelte medlemmer har ansvar for at dagsorden og referater videresendes til andre mødedeltagere i de respektive afdelinger.

Det må tilstræbes, at beslutninger på møderne tages i enighed. Kan enighed ikke opnås, afgøres sagen ved simpel stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.

For nationale/internationale undersøgelser udpeger Medicinsk Udvalg en koordinator. Koordinator har ansvar for deltagelse i møder vedr. protokollens indhold samt for færdiggørelse af protokollen, herunder for udarbejdelse af lægmandsrapport og anmeldelse til myndigheder. Koordinatoren har endvidere ansvar for deltagelse i aktiviteter vedr. protokollens aktivering og statusopgørelse.

 

Medforfatterskab på publikationer

På nationale undersøgelser tildeles medforfatterskab, studiekoordinator samt en repræsentant for de afdelinger, som har bidraget med mere end 10% af evaluerede patienter (2 repræsentanter hvis over 30%), samt statistiker (1), som har bidraget til dataindsamling, -validering, -analyse. Hvis flere afdelinger bidrager med under 10%, kan de slå sig sammen og (alternerende) dele medforfatterskab. Koordinator har ansvar for udarbejdelse af udkast til manuskript, som herefter diskuteres med medforfatterne. Koordinator har ret til første forfatterskab.

På internationale publikationer (f.eks. SBG, BIG) følges de pågældende gruppers publikationsregler. Dog skal tilstræbes maksimal mulig medforfatterskab, med repræsentation af land/gruppe i henhold til ovenstående andel af patienter. Hvis DBCG tildeles 1 medforfatterskab går dette til den danske studiekoordinator, hvis flere medforfatterskaber går de til studiekoordinator, samt afdelingsrepræsentanter i henhold til antal evaluerbare patienter.

 

Økonomi

DBCG refunderer ikke udgifter til rejse eller ophold i forbindelse med udvalgets møder.

Ekstern økonomisk støtte til de onkologiske afdelingers gennemførelse af undersøgelser fordeles på afdelingerne i relation til antallet af indgåede patienter for de enkelte afdelinger. En del af den samlede støtte kan gå til DBCG’s sekretariat. Andelen afhænger af omfanget af sekretariatets bidrag til undersøgelsen.