Statutter

(revideret den 11.10.2006)

 

Definition

DBCG’s Radioterapi Udvalg er et videnskabeligt udvalg med reference til Forretningsudvalget.

 

Formål

Radioterapi Udvalget har som formål:

  • at rådgive Forretningsudvalget i spørgsmål om strålebehandling ved brystkræft. varetage rådgivning vedr. strålebehandling overfor regionsudvalg og de enkelte onkologiske klinikker.
  • at udarbejde og løbende opdatere retningslinier for strålebehandling i DBCG’s landsdækkende behandlingsprogrammer.
  • at styrke den nationale forskning i og udvikling af strålebehandling ved mammakancer.
  • at styrke uddannelsen for læger og fysikere i den tekniske udførelse af strålebehandling ved brystkræft og foretage kvalitetskontrol heraf.
  • at initiere og koordinere videnskabelige nationale/internationale projekter eller delprojekter vedr. strålebehandling.
  • at godkende nye forskningsprojekter,som vedrører strålebehandling.
  • at samarbejde med andre videnskabelige udvalg indenfor rammerne af DBCG med henblik på løsning af fælles faglige problemstillinger.

 

Sammensætning

Ordinære medlemmer:

Alle onkologiske afdelinger, som varetager strålebehandling af brystkræft, har medlemskab af udvalget. Det enkelte center udpeger selv en læge og en fysiker som ordinære medlemmer til udvalget. Medlemskab har endvidere DBCG’s sekretariat med en statistiker.

Ekstraordinære medlemmer:

Udvalget kan udpege ekstraordinære medlemmer til udvalget, f.eks. læger, fysikere, statistikere, som er ansvarlige for forskningsprojekter og udvikling af strålebehandling ved brystkræft.

Valg:

De ordinære repræsentanter i Radioterapi Udvalget vælger en formand, en sekretær og en fysikerkoordinator. For alle er valgperioden 2 år med mulighed for genvalg. Formanden skal være læge. Ved formandens/sekretærens fratræden fortsætter pågældende en 1-årig periode som henholdsvis formand/sekretær ex officio.

Forslag til formand/sekretær/fysikerkoordinator skal skriftligt være den siddende formand og sekretær i hænde 2 uger før det møde, hvor valget skal foretages. Dette skal fremgå af referatet fra det forudgående møde herunder med oplysninger om, hvorvidt den siddende formand/sekretær/fysiker er villig til genvalg. Hvis der indkommer flere forslag til den ledige post som formand/sekretær/fysiker, foretages skriftlig afstemning blandt udvalgets medlemmer. På hver stemmeseddel må maksimalt opføres 1 forslag til henholdsvis formand, sekretær og fysikerkoordinator.

 

Mødeaktivitet

Afdelingsrepræsentanterne i Radioterapi Udvalget mødes mindst 2 gange årligt i henhold til dagsordenen udsendt af sekretæren minimum 1 uge før mødets afholdelse. Til møderne kan udover ordinære og ekstraordinære medlemmer også deltage andre, f.eks. læger, fysikere, radiografer, projektsygeplejersker og personale fra DBCG’s sekretariat.

 

Arbejdsfordeling

Formand, sekretær og fysikerkoordinator udarbejder dagsorden og eventuelle bilag udsendes af sekretæren. Sekretæren udarbejder et referat som udsendes til medlemmerne, ordentligvis senest 2 uger efter mødets afholdelse. De enkelte medlemmer har ansvar for at dagsorden og referater videresendes til andre mødedeltagere i de respektive afdelinger. Referatet sendes til DBCG’s sekretariat og rundsendes til formændene for de øvrige videnskabelige udvalg.

Det må tilstræbes, at beslutninger på møderne tages i enighed. Kan enighed ikke opnås, afgøres sagen ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte ordinære medlemmer.

For nationale/internationale undersøgelser udpeger Radioterapi Udvalget en koordinator. Koordinator har ansvar for deltagelse i møder vedr. protokollens indhold samt for færdiggørelse af protokollen, herunder for udarbejdelse af lægmandsrapport og anmeldelse til myndigheder. Koordinatoren har endvidere ansvar for deltagelse i aktiviteter vedr. protokollens aktivering og statusopgørelse.

 

Medforfatterskab på publikationer

Følger de for DBCG gældende regler, der er i overensstemmelse med Vancouver deklarationen.

 

Økonomi

DBCG refunderer ikke udgifter til rejse eller ophold i forbindelse med udvalgets møder.

Ekstern økonomisk støtte til de onkologiske afdelingers gennemførelse af undersøgelser fordeles på afdelingerne i relation til antallet af indgåede patienter for de enkelte afdelinger. En del af den samlede støtte kan gå til DBCG’s sekretariat. Andelen afhænger af omfanget af sekretariatets bidrag til undersøgelsen.